نعیمه نظام دوست ﺩﻧﯿﺎﻗﺸﻨﮓﺗﺮﺑﻮﺩﺍﮔﺮﺁﺩﻣﻬﺎﻣﺜﻞﺳﺎﯾﻪﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺻﺎﻑﻭﯾﮑﺮﻧﮓﺑﻮﺩﻧﺪﺑﯿﺸﻤﺎﺭﻧﺪﺁﻧﻬﺎﯾﯽﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎﻥﺁﺩﻡﺍﺳﺖ و ﺍﺩﻋﺎﯾﺸﺎﻥﺁﺩﻣﯿﺖ، ﮐﻼﻣﺸﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ،ﺭﻓﺘﺎﺭﺷﺎﻥﺻﻤﯿﻤﯿﺖ،  ﺣﺎﻝ ﺑﺎﯾدﺩﻧﺒﺎﻝ ﯾﮑﯽﮔﺸﺖﮐﻪﻧﻪﺁﺩﻡﺑﺎﺷﺪ،ﻧﻪﺍﻧﺴﺎﻥﺑﺎﺷﺪ،ﻧﻪ ﺩﻭﺳﺖﻭﺭﻓﯿﻖﺻﻤﯿﻤﯽ،ﺗﻨﻬﺎﺻﺎﻑﺑﺎﺷﺪﻭ ﺻﺎﺩﻕ،ﭘﺸﺖﺳﺎﯾﻪﺍﺵﺧﻨﺠﺮﻧﺒﺎﺷﺪﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﯾﺪﻥ، ﻫﯿﭻﻧﮕﻮﯾﺪﻓﻘﻂﻫﻤﺎﻥﺑﺎﺷﺪﮐﻪﺳﺎﯾﻪﺍﺵﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:
"ﺻﺎﻑﻭﯾﮑﺮﻧﮓخوش قلب ومهربان وقتی کنارش قرار میگیری خودش باشدنه شخصیت تقلبی،نه چیزی که واقعانیست کسی نباشدکه حرف ها ومحبت هایش رامزه مزه کندتابه زبان بیاورد .کسی که راحت وبی آلایش بگوید دوستت دارم همین و ماهم ظرفیت پذیرش محبت هایش را داشته باشیم .متاسفانه ما عادت کردیم به محبتهای  دروغین آدمها و ظاهر فریبنده اشون ،ما عادت کردیم به گرگهایی درون پوست بره ،ما عادت کردیم به انسانهای چاپلوس ،تورو خدا بیایید صادق باشیم اینجوری تکلیف آدمها با ما روشنه و میدونند الان چه حسی داریم و خیالشون از ما راحت تره . class=
ﺩﻧﯿﺎﻗﺸﻨﮓﺗﺮﺑﻮﺩﺍﮔﺮﺁﺩﻣﻬﺎﻣﺜﻞﺳﺎﯾﻪﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺻﺎﻑﻭﯾﮑﺮﻧﮓﺑﻮﺩﻧﺪﺑﯿﺸﻤﺎﺭﻧﺪﺁﻧﻬﺎﯾﯽﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎﻥﺁﺩﻡﺍﺳﺖ و ﺍﺩﻋﺎﯾﺸﺎﻥﺁﺩﻣﯿﺖ، ﮐﻼﻣﺸﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ،ﺭﻓﺘﺎﺭﺷﺎﻥﺻﻤﯿﻤﯿﺖ، ﺣﺎﻝ ﺑﺎﯾدﺩﻧﺒﺎﻝ ﯾﮑﯽﮔﺸﺖﮐﻪﻧﻪﺁﺩﻡﺑﺎﺷﺪ،ﻧﻪﺍﻧﺴﺎﻥﺑﺎﺷﺪ،ﻧﻪ ﺩﻭﺳﺖﻭﺭﻓﯿﻖﺻﻤﯿﻤﯽ،ﺗﻨﻬﺎﺻﺎﻑﺑﺎﺷﺪﻭ ﺻﺎﺩﻕ،ﭘﺸﺖﺳﺎﯾﻪﺍﺵﺧﻨﺠﺮﻧﺒﺎﺷﺪﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﯾﺪﻥ، ﻫﯿﭻﻧﮕﻮﯾﺪﻓﻘﻂﻫﻤﺎﻥﺑﺎﺷﺪﮐﻪﺳﺎﯾﻪﺍﺵﻣﯿﮕﻮﯾﺪ: "ﺻﺎﻑﻭﯾﮑﺮﻧﮓخوش قلب ومهربان وقتی کنارش قرار میگیری خودش باشدنه شخصیت تقلبی،نه چیزی که واقعانیست کسی نباشدکه حرف ها ومحبت هایش رامزه مزه کندتابه زبان بیاورد .کسی که راحت وبی آلایش بگوید دوستت دارم همین و ماهم ظرفیت پذیرش محبت هایش را داشته باشیم .متاسفانه ما عادت کردیم به محبتهای دروغین آدمها و ظاهر فریبنده اشون ،ما عادت کردیم به گرگهایی درون پوست بره ،ما عادت کردیم به انسانهای چاپلوس ،تورو خدا بیایید صادق باشیم اینجوری تکلیف آدمها با ما روشنه و میدونند الان چه حسی داریم و خیالشون از ما راحت تره .ثبت دیدگاه شما