رضا یزدانی بگذار تا بگريم چون ابر در بهاران...
كز سنگ ناله خيزد روز وداع ياران...
.
على معلم نازنين از بين ما رفت...
باورم نميشه...
نميدونم چى بگم...فقدانش جبران ناپذيره...
خداوند به خانواده عزيزش  و خانواده سينما صبر بده... class=
بگذار تا بگريم چون ابر در بهاران... كز سنگ ناله خيزد روز وداع ياران... . على معلم نازنين از بين ما رفت... باورم نميشه... نميدونم چى بگم...فقدانش جبران ناپذيره... خداوند به خانواده عزيزش و خانواده سينما صبر بده...ثبت دیدگاه شما