حمیدرضا آذرنگ چهارمين "شب هاى شفاهى"

با حضور:
مسعود جعفرى جوزانى
محمد حمزه اى
حميدرضا آذرنگ
اميد نجوان

گبرلو در گفتگو با جعفرى جوزانى
با معرفى و تحليل فيلم "آذر"
چهارشنبه ساعت ٢١- شبكه شما

@shabhayeshafahi_tv class=
چهارمين "شب هاى شفاهى" با حضور: مسعود جعفرى جوزانى محمد حمزه اى حميدرضا آذرنگ اميد نجوان گبرلو در گفتگو با جعفرى جوزانى با معرفى و تحليل فيلم "آذر" چهارشنبه ساعت ٢١- شبكه شما @shabhayeshafahi_tv



ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران