سحرولدبیگی به او نشان بده که نیازی ندارد همه دوستش داشته باشند.
به او بیاموز که یک شی‌ء نیست که دوست داشته یا دوست نداشته شود،
بلکه هویتی است که خود می‌تواند دوست داشته باشد یا دوست نداشته باشد.  https://t.me/saharvaladbeygi  کانال تلگرام، برای اون دوستانی که مطالب و ویدئوها رو به شکل کامل میخواستن  https://t.me/saharvaladbeygi class=
به او نشان بده که نیازی ندارد همه دوستش داشته باشند. به او بیاموز که یک شی‌ء نیست که دوست داشته یا دوست نداشته شود، بلکه هویتی است که خود می‌تواند دوست داشته باشد یا دوست نداشته باشد. https://t.me/saharvaladbeygi کانال تلگرام، برای اون دوستانی که مطالب و ویدئوها رو به شکل کامل میخواستن https://t.me/saharvaladbeygiثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران