تینا پاکروان سال نوى ميلادى بر همه هموطنان و دوستان مسيحى عزيزمان مبارك .
آرزويم اين است در اين سال نو خشونت به حداقل و عشق به حداعلا برسد .
كودكان فقر و جنگ نتيجه ى بى رحمى بزرگ مردانند .انسانم آرزوست .... class=
سال نوى ميلادى بر همه هموطنان و دوستان مسيحى عزيزمان مبارك . آرزويم اين است در اين سال نو خشونت به حداقل و عشق به حداعلا برسد . كودكان فقر و جنگ نتيجه ى بى رحمى بزرگ مردانند .انسانم آرزوست ....ثبت دیدگاه شما