شهرزاد کمال زاده دنياى عروسك ها رفت  ولى ياد و هنر و خاطراتش هميشه در قلب ما زنده است class=
دنياى عروسك ها رفت ولى ياد و هنر و خاطراتش هميشه در قلب ما زنده استثبت دیدگاه شما