علی زندوکیلی بـهـار جـان مـَـن سَــر آمــد،نـمـى آيـى!؟
خــزان بـه رنــگ غَـــم در آمَـد،نـمـى آيـى!؟؟
٨ سـال گـذشـت و هـنـوزم چـشـم به راهـتم class=
بـهـار جـان مـَـن سَــر آمــد،نـمـى آيـى!؟ خــزان بـه رنــگ غَـــم در آمَـد،نـمـى آيـى!؟؟ ٨ سـال گـذشـت و هـنـوزم چـشـم به راهـتمثبت دیدگاه شما