مهرناز افلاکیان ...
هــــــوای بـــــودن ِ بـــــی تــــــو چــــــقــــــــــــــــــــــــدر
ســـنـــگـــیـــن اســـــت

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسِ خــــفــــگــــی دارد بـــــا خــود

مــــی خــــواهــــم بــــاشـــــی و دور کـــــنی ایـــــــن حــــــالِ خــــــــراب 
خــــواهـــــشِ قــــلـــبِ مـــــن ایـــــن اســـــــــــــــت

بـــــــــــاش

تــــــــــا ادامـــــــــه ی زنــــــــــدگـــــــــی ام را 
در کـــــــــــنـــــــــارت 
در هــــــــــــوای " تـــــــــــــــــــــــــو "

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون درد

نــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس بـــــکــــشـــــم . . . class=
... هــــــوای بـــــودن ِ بـــــی تــــــو چــــــقــــــــــــــــــــــــدر ســـنـــگـــیـــن اســـــت حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسِ خــــفــــگــــی دارد بـــــا خــود مــــی خــــواهــــم بــــاشـــــی و دور کـــــنی ایـــــــن حــــــالِ خــــــــراب خــــواهـــــشِ قــــلـــبِ مـــــن ایـــــن اســـــــــــــــت بـــــــــــاش تــــــــــا ادامـــــــــه ی زنــــــــــدگـــــــــی ام را در کـــــــــــنـــــــــارت در هــــــــــــوای " تـــــــــــــــــــــــــو " بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون درد نــــفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس بـــــکــــشـــــم . . .ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران