علی زندوکیلی هــوام دلــگـيــر، نـفـســهـام سَــرد، دِلـم خــون
يــه عــالـم درد و دل دارم تـو سـيـنـه class=
هــوام دلــگـيــر، نـفـســهـام سَــرد، دِلـم خــون يــه عــالـم درد و دل دارم تـو سـيـنـهثبت دیدگاه شما