مجید اخشابی در پناه حضرت دوست دومین ماه پاییز تان به خیر و نیکی.
یقینا با بکار بستن همین چند جمله ساده آرامش بیشتری را از آن خود میکنیم

وقتی خوشحال هستیم "قول "ندهیم.
وقتی عصبانی هستیم"جواب" ندهیم.
وقتی ناراحت هستیم "تصمیم"نگیریم.

هفته خوبی داشته باشید.
۹۵.۸.۱
با احترام : مجید اخشابی class=
در پناه حضرت دوست دومین ماه پاییز تان به خیر و نیکی. یقینا با بکار بستن همین چند جمله ساده آرامش بیشتری را از آن خود میکنیم وقتی خوشحال هستیم "قول "ندهیم. وقتی عصبانی هستیم"جواب" ندهیم. وقتی ناراحت هستیم "تصمیم"نگیریم. هفته خوبی داشته باشید. ۹۵.۸.۱ با احترام : مجید اخشابیثبت دیدگاه شما