شهرزاد عبدالمجید یارا, تو هم هوای ما دارا
تو هم بشو وفادارا
مرا دگر نگه دارا... 🙏🙏🙏🙏🙏 photo;ahmet khashe & Artist; shahrzad abdolmajid #shahrzad #abdolmajid#photo  travel n,4 class=
یارا, تو هم هوای ما دارا تو هم بشو وفادارا مرا دگر نگه دارا... 🙏🙏🙏🙏🙏 photo;ahmet khashe & Artist; shahrzad abdolmajid #shahrzad #abdolmajid#photo travel n,4ثبت دیدگاه شما