دانلود عاشقانه
چیستا یثربی #او_یکزن _106
مادرخونده م گفت:میخوای جریان نویدرو برات بگم؟گفتم:میدونم؛شنیدم؛گفت:خب پس میدونی؟گفتم:چی رو؟جوونمرگ شدن یه جوون فداکاررو؟میدونم؛جوون پاکی بود؛به خاطرحسین و آذر فداکاری کرد؛و زیر لگدای مهرداد جانی کشته شد.مادرخونده م گفت:دم مرگ هیچ دعایی نخوند!گفتم:چرابایدجلوی قاتلش با صدای بلند دعا بخونه؟
شاید تو دلش خونده!اصلا مرگ نوید طفلی به ما چه؟غریبانه کشته شد!به خودش ربط داره و خداش!گفت:مثل مادر بیشرفتی!هیچی برات مهم نیست؛آره من دروغ گفتم!اون پتیاره؛شوهرش مرده بودکه با شوهرمن آشنا شد؛دوسالی بودکه بیوه بود.همیشه ته دلم ازت نفرت داشتم! شاید بچه نامشروع نباشی.ولی یه بچه صیغه ای هستی که کسی دوسش نداره.مادرخلت؛ عشق شوهرمو ازم گرفت!گفتم:زنی که بیست و چند سال از شما بزرگتر بوده؛یه صیغه خونده؛حامله شده ورفته! چیزی از شوهرت نخواسته جز یه بچه!حتی پدر؛شاید فداکاری کرده که قبول کرده!مادر من تنهاوبیکس بوده!فقط یه بچه میخواسته و پدرم یعنی آقای صالحی یا دلش سوخته یا وسوسه شده!هر چی هست؛میشه بخشید! !دادزد:داداشش چی؟اون نوید بی دین و ایمون گناه نکرد؟وقت مرگ؛مسلمون بود؟گفتم:نوید مرده!ما نمیدونیم! و پدرم تا جایی که یادمه تو خونه قران داشت و میخوند.چیو میخوای ثابت کنی؟که من کافرم؟نجسم؟نه من بچه زهرای درمونده با آقای سیاوش صالحی ام که هردو آدمای پاکین.اگرم اشتباه کردن؛ کفاره شو دادن.گفت:من کمک کردم مشتعلی بدزدتت؛نمیدونم چطوری برت گردوندن!اون حاجی!گفتم:چون باید پیش پدرم میموندم؛ فقط چرا به مادرم نگفت که بچه پیششه؟_پدرت گفت؛ مادرت مریض بود؛پدرت هی میگفت؛بچه پیدا شده؛ولی مادرت داد میزد:اون بچه من نیست!بچه زنته!بچه ی منو دزدیدن!بعدم غیب شد!گفتم:حتما برای خیلی چیزا احساس گناه میکرده؛ولی به ماچه؟دین مردم،قلب مردم؛گناه مردم،حتی عشق پنهانی مردم؛تاوانش با خودشونه!جای خدا تصمیم نگیر!میدونی خوبی همه اینا چی بود؟گفت:چی؟گفتم:بچه م،پدربزرگ واقعی داره و مادربزرگ! منم پدرواقعی دارم!چه حسیه خدا!وقتی میدونی از گوشت و خونشی؛بچه گناه نیستی!شوهر زهرادو سال پیش مرده بود؛پدرم مومن بود؛یه باربهم گفت:من عاشقتم نلی!ولی جلوی مادرت وخواهربرادرت؛نمیتونم بت بگم!حسادت میکنن.اگه یه روزگفتن؛من گناه کردم؛دروغ گفتن!من خطاکردم؛گناه نه!نویدم حتماهمینطوربود،اون پسر روحش تو بهشته؛پدر میگفت؛برادری داشته که همیشه زیر لب یاخدامیگفته!...
"بخوان به نام خدایت که آفرید! آنکه بیاموخت بوسیله قلم"پدرم گفت؛ انتخابش برای دینش،این آیه ها بوده!...پدرم میگفت؛ولی من نمیفهمیدم اون موقع!..
شهرام واردشد،گفت:شبنم!توی ده!باید بریم!ترسیدم! class=
#او_یکزن _106 مادرخونده م گفت:میخوای جریان نویدرو برات بگم؟گفتم:میدونم؛شنیدم؛گفت:خب پس میدونی؟گفتم:چی رو؟جوونمرگ شدن یه جوون فداکاررو؟میدونم؛جوون پاکی بود؛به خاطرحسین و آذر فداکاری کرد؛و زیر لگدای مهرداد جانی کشته شد.مادرخونده م گفت:دم مرگ هیچ دعایی نخوند!گفتم:چرابایدجلوی قاتلش با صدای بلند دعا بخونه؟ شاید تو دلش خونده!اصلا مرگ نوید طفلی به ما چه؟غریبانه کشته شد!به خودش ربط داره و خداش!گفت:مثل مادر بیشرفتی!هیچی برات مهم نیست؛آره من دروغ گفتم!اون پتیاره؛شوهرش مرده بودکه با شوهرمن آشنا شد؛دوسالی بودکه بیوه بود.همیشه ته دلم ازت نفرت داشتم! شاید بچه نامشروع نباشی.ولی یه بچه صیغه ای هستی که کسی دوسش نداره.مادرخلت؛ عشق شوهرمو ازم گرفت!گفتم:زنی که بیست و چند سال از شما بزرگتر بوده؛یه صیغه خونده؛حامله شده ورفته! چیزی از شوهرت نخواسته جز یه بچه!حتی پدر؛شاید فداکاری کرده که قبول کرده!مادر من تنهاوبیکس بوده!فقط یه بچه میخواسته و پدرم یعنی آقای صالحی یا دلش سوخته یا وسوسه شده!هر چی هست؛میشه بخشید! !دادزد:داداشش چی؟اون نوید بی دین و ایمون گناه نکرد؟وقت مرگ؛مسلمون بود؟گفتم:نوید مرده!ما نمیدونیم! و پدرم تا جایی که یادمه تو خونه قران داشت و میخوند.چیو میخوای ثابت کنی؟که من کافرم؟نجسم؟نه من بچه زهرای درمونده با آقای سیاوش صالحی ام که هردو آدمای پاکین.اگرم اشتباه کردن؛ کفاره شو دادن.گفت:من کمک کردم مشتعلی بدزدتت؛نمیدونم چطوری برت گردوندن!اون حاجی!گفتم:چون باید پیش پدرم میموندم؛ فقط چرا به مادرم نگفت که بچه پیششه؟_پدرت گفت؛ مادرت مریض بود؛پدرت هی میگفت؛بچه پیدا شده؛ولی مادرت داد میزد:اون بچه من نیست!بچه زنته!بچه ی منو دزدیدن!بعدم غیب شد!گفتم:حتما برای خیلی چیزا احساس گناه میکرده؛ولی به ماچه؟دین مردم،قلب مردم؛گناه مردم،حتی عشق پنهانی مردم؛تاوانش با خودشونه!جای خدا تصمیم نگیر!میدونی خوبی همه اینا چی بود؟گفت:چی؟گفتم:بچه م،پدربزرگ واقعی داره و مادربزرگ! منم پدرواقعی دارم!چه حسیه خدا!وقتی میدونی از گوشت و خونشی؛بچه گناه نیستی!شوهر زهرادو سال پیش مرده بود؛پدرم مومن بود؛یه باربهم گفت:من عاشقتم نلی!ولی جلوی مادرت وخواهربرادرت؛نمیتونم بت بگم!حسادت میکنن.اگه یه روزگفتن؛من گناه کردم؛دروغ گفتن!من خطاکردم؛گناه نه!نویدم حتماهمینطوربود،اون پسر روحش تو بهشته؛پدر میگفت؛برادری داشته که همیشه زیر لب یاخدامیگفته!... "بخوان به نام خدایت که آفرید! آنکه بیاموخت بوسیله قلم"پدرم گفت؛ انتخابش برای دینش،این آیه ها بوده!...پدرم میگفت؛ولی من نمیفهمیدم اون موقع!.. شهرام واردشد،گفت:شبنم!توی ده!باید بریم!ترسیدم!ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران


m_badpar3921
نقاش این تصویر کی بوده؟


m_badpar3921
واای این عکسه عجبب عکسیه، هربار چشمم بهش میخوره انگار واقعا داره آدمو میبینه. راستش یکم میترسم ازش😅

bahhar506
خیلی جالبه,تاحالافکرمیکردم,نلی بچه اس,شایدهمین بچگیش براش اینهمه پیامدداشته ولی الان میفهمم خیلی عاقل وفهمیدس,مرسی ازتون دکتریثربی مهربون ونازنین

m_badpar3921
@spide.sltni بله متوجه ام،ولی نلی تو داستان هم گفت که شاید پدرش وسوسه شده ،خود پدره هم خطاشو قبول کرده،همین پذیرش اشتباه از طرفشون نشون میده که خودشون هم قبول دارن کارخوبی نکردن

spide.sltni
@m_badpar3921 حس نلی قابل درکه، و خیلی ناراحت کننده میتونه باشه، اما نلی توی این قسمت داستان نمیتونسته حق به جانب باشه ، و نمیتونه به مادرش حق بده، چون اگه فقط نیت داشتن یه فرزند برای مادر نلی مطرح بوده، هزاران مرد مجرد توی این کشور هستن که میتونن این کار رو انجام بدن، با خراب کردن یه زندگی، با از بین بردن یه آرامش ، نمیتونه منصفانه باشه. فک میکنم منظور من رو هم موجه شده باشید

m_badpar3921
@yasrebi_chista نوشتن شما و در واقع قلم شما گویی آدمو به دنیای دیگه ای میبره، واقعا خوندن داستانهاتون لذت بخشه، سپاس بسیار بانوی فرهیخته😚

m_badpar3921
@spide.sltni اشتباه برداشت نکنید،به نظرمن این داستان رنجهایی که آدمها میکشن و میگه نشون میده مادر ناتنی نلی از ازدواج شوهرش رنجیده شده،ولی داستان میگه کاریه که شده با حسودی و انتقام چیزی درست نمیشه،نلی که خودخواسته به دنیا نیومده پس حق زندگی با آرمشو نداره؟من کاملا حس نلی رو تو زندگی مجردیش درک میکنم

m_badpar3921
@mahrokh.53 معلومه داستانو خوب نخوندی ،مادرفعلی نلی به دروغ اینجور گفته بود،که خودش میگه دروغ گفتم و دوسال پیش مرده بود

spide.sltni
فکر میکنم شما هم دارین مثل خیلیای دیگه صیغه و چند زنی رو تبلیغ میکنید. کار پسندیده ای نیست، چرا اینا نمیرن زن یکی شن که خودش زن نداره، خونه خراب کن تربیت نکنید. بی انصافیه و نهایت بی شرمی

forouzanjalilifar
🌹❤️️🌹❤️️

mahrokh.53
سلام بانو یثربی خدا قوت. یه سوال چرا تو قسمت قبل گفتید که بعد از باردار شدن مادر نلی همسر مادرش افسرده شد و دق کرد و مرد اما در این قسمت گفتید که دوسال قبل مرده بوده؟


mhbperak
خیلی مقاومت کردم که نسخه کاملتررو از کانال بخونم نشد، سپاس دست مریزاد

nahid_madadi
سپاس ولی نلی واقعا بجای متطقی به نظرم از سر باز کنهذ

samineh84
بانوي قصه گوي مهربان كه با وجود تب و بيماري از وجود نازنينتون براي ما مايه ميذارين تا ما قصه بخونيم ..... فقط ميتونم بگم خسته نباشيد و هزاران بار ممنون ❤️❤️❤️❤️❤️

mahtabtaban1387
چیستای عزیزم سپاس .قلم بسیار زیبایی داری

rahahmp1391
خیلی عالی 💖💖💖

_zohre_53
سپاس بانو🙏

sara2079806
سلام خانم یثربی مشکلی نیست بار اول باعجله داستان راخواندم ودر درک موضوع اشتباه کردم فقط اشتباهم رابرایتان توضیح دادم اشتباهم این بود که متوجه نشدم مادرنلی وقتی باصالحی پنهانی فرار کردن شوهر اولش زنده بود یانه که فهمیدم نامادری نلی اول به دروغ گفت که زنده بوده اما بعد گفت که دروغ گفته در اصل شوهرش دوسال پیش مرده بوده واوبیوه بوده است🌹🌹

saeideh.far50
دیروز کامنت گذاشتم ولی ارسال نشده . چیستا جانم به احترام خودت و قلمت می ایستم . خواندن هر قسمت از او یکزن چنان آشوبی در درون ایجاد می کند که نا خود آگاه خودم را در بطن ماجرا و در کنار شخصیت‌ها میبینم . با این که خواندن هر قسمت زمان زیادی طول نمی کشد بعد از خواندن احساس می کنم ساعتها از دنیای بیرون دور بوده ام . ممنون که مینویسی ،💟ممنون که هستی 💗و ممنون که نوشته هایت را بی دریغ در اختیار مردمت قرار میدهی . 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

coosan_karedast
@yasrebi_chista چقدر زود گذشت. من زمان از دستم در رفته بود از بس داستان جالبی بود. ممنون که بازم میخواهید برامون با عشق بنویسید.

seddigheh.93
از تصویر این پست قشنگ نفرت مادرخوانده ی نلی رو حس میکنم بسیار عالی مثل همیشه


faridehmalek
چيستاى جان متشكرم بخاطر زحمتهاى باارزش و بيدريغتون❤️

yasrebi_chista
@sara2079806 بله.مشکل جیه؟

barandiba267
موفق باشی بانوی هنرمند و رویایی دوست دارم چیستا جونم

fateme.mehrdad
وای من عاشق داستانتونم از قسمت اول هم دنبال کردم خیلی دلم میخواد کتاب هاتون چاپ بشه و برای همیشه داشته باشمش با امضا خودتون ❤❤❤

azitamostoufi
عالی تو عالی هستی چیستا جان

e.faramarzi_2015
بسیار عالی.ممنون بانوی عزیز

soudi.b.r
💐💐💐💐💐💐💐💐

abdeyazdan1673
❤️❤️❤️

nafas.mkh
خيلي ممنون بانو❤️🌺

sara2079806
یلام خانم یثربی داستان رودوباره خوندم ومتوجه اشتباهم شدم مادخونده نلی اول بهش گفت شوهرمن ومادر توباهم فرار کردن مادرت حامله شد وشوهرش از این موضوع دق کرد ومرد.امابعدش اعتراف کردکه دروغ گفتم دوسال قبل از این اتفاق شوهراولش مرده بوده واون موقع بیوه بوده .


sama2539
خسته نباشی بانوی هنرمند سپاس برای این داستان زیبا

mahta7293
سلام . واقعا من عاشق رمانهاتونم. برام جالبه ب هیچ عنون نمیشه هیچ قسمتی رو پیش بینی کرد.واین بخاطر قلم زیبای شماست

maryam.esfa
هر دفعه که میخونم قسمت جدید رو، آنقدر که هیجان زده هستم، همسرم میگه داستان جدید اومده:)))) همسر من ایرونی نیست و نمیتونه فارسی بخونه، اما شما رو میشناسه و میدونه که داستان هاتون خیلی هیجان انگیزه به دلیل تاثیری که روی من موقع خوندن میگذاره. خیلی ممنون که هستین :*

gitaimani1349
زنده وپاينده باشى بانومامنتظرداستانهاى بعدى هستيم .اميدوارم هرچه زودتر روبه بهبودى باشين وديگه مريض نشين كه مادلمون ميگيره

elham.moghimimoghaddam
امشب موفق شدم داستانو بخونم عالیه

faribadastgerdi
مثل هميشه عالي ممنون

tahoura_tm
ممنون...داستانتون عالیه... .مثل همیشه....جذاب....دوس داشتنی..طفلک.نلی.....مظلوم واقع شده

faaaezeh.b
@yasrebi_chista خانم یثربی عزیز چند قسمت دیگه مونده؟؟؟؟

pegah7026
سلام خانم یثربی،اگر میشه حتما داستان را توی یکpdf مثل داستان پستچی بذارید

saeideh.far50
جان دلم ،چیستا جان حرف نداره👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏


njlwany0
ممنوووونم چیستای نازنین ,خدا قوت مهربانو

ebrahimi.elnaz
خسته نباشی بانو ❤❤❤

t_sadrieh
درود وسپاس بانو جان از این همه مهربانی شما

k_beigi_65
واقعا عالی بود چیستا جان ممنون عزیز واقعا چه زندگی داشت نلی

yasrebi_chista
@f.noroozi.g ممنونم

f.noroozi.g
ممنونم چيستاي عزيز بخاطر داستان زيباتون. هر بار ميخونم و مشتاقانه منتظر ادامه ماجرام كه ببينم چي ميشه. خسته نباشين واقعا. چيزي كه ميخوام بگم شايد يجورايي انتقاد به دو داستان قبلي باشه. ولي بنظرم تو اين داستان خيلي منسجم تر و با دقت و احتياط بيشتري كار كردين. دو داستان قبلي با وجود زيبايي و جذابيتشون گاهي اوقات دچار ضد و نقيضاتي ميشد ولي تو اين داستان به خوبي همه اين موارد رعايت شده و حرفاي ضد و نقيض توش نبود. ممنونم واقعا هم بخاطر اين داستان و هم هر دوتاي قبلي

niloofar.abroon
دست مریزاد چیستا جان.💖

mohanna8787
سلام خانم یثربی عزیز آفرین به اینهمه استعداد خوشبحالتون. که انقدر فعال و باهوش هستین 😘😘

hasti.erf
شخصیت نلی واقعا دوس داشتنیه و مثل شما محکم...باز هم عالی ممنون از قلم گیراتون❤❤❤

noora3291
نلی شخصیت محکمی داره و خیلی بزرگتر از سنشه


noora3291
مرسی چیستای نازنین برای وقتی که برای این داستان گذاشتی ،خیلی عالی بود

zarindokht_kazemi
مثل همیشه عالی سپاس بانوی دوست داشتنی😍😍😍😚😚😚😚😚

firoozeh1579
چقدربااین قصه زندگی کردم...چقدردراین قصه غرق شدم...قصه خوردم...بالیدم...دانستم ودوباره دانستم...وباورکردم انسانیت آزادی وایثارتمام شدنی نیست...باورکنم که داره تمام میشه؟؟؟انگارزندگی من میخادتمام شه @yasrebi_chista @chista_yasrebi.2

nargesinna
این رمانه رو بخون عالیه@fatemezahra_tn

reza.maghsodi053
👍👍👍👍👍👍👍👍👍

raeissi.fa
درود عزيزم .....منتظريم 😊😊😊😊😊😊😊

rwyn5294
خسته نباشی عالی مثل همیشه

zareiiiii64
خانم یثربی عزیز من همیشه قصه های رو پیگیر هستم ومیخونم ولی اظهار نظری نکرده بودم ولی واقعا بهتون خسته نباشید میگم اینقدر این داستان عالی که نمیشه براحتی ازش گذشت ممنونم ازتون که روح مون رو جلا میدید دوست تون دارم

azi.dej
چون تعداد شخصيت هاي داستان بسيار زياد و متفاوت و در عين حال مرتبط است.

nasim.neli
خسته نباشی خدا قوت


mmahyasadat
خیلییی زیبا بود این قسمت،

samereh705
درود چیستای نازنین ❤❤❤

hanieh_mghs
خانم یثربی عزیز من تابحال برای سه قصه اخیرتون کامنتی نذاشتم متاسفانه و نظرمو ابراز نکردم اما واقعا لذت بردم.راستش یه مدتی انقدر سرم شلوغ شد که از ادامه داستان محروم موندم ولی دو روزه قصه رو از ابتدا خوندم و دوباره و دوباره لذت بردم بی اندازه.واقعا عالی پروردید این داستان عجیب و غریب و شیرین و تلخ رو.تبریک میگم و ممنونم 💖💖💖

tahouradoustdar
سپاس بانو ♡♡ سپاس نلی ♡♡

nooshinsedighzadeh
دين مردم ،قلب مردم ، گناه مردم ، حتى عشق پنهانى مردم تاوانش با خودشون نيست با دجاله هاى زمانه است جاى ماكه هيچ جاى خدا هم تصميم ميگيرند

mahdiyeh.gholizadegan
عاااالیه

roya_sed
@yasrebi_chista درود و سپاس چيستا جان عالي بود. قلمت سبز و مانا! 👏🏻👏🏻👏🏻❤️❤️❤️🙏🙏🙏

mahnazmtt74
@sardari_sara راستش من استعداد شعر و شاعری ندارم هرکی داره خوشبحالش ؛اما چند باری چیزایی نوشتم ک بخودم حس شرمساری دست داد خیلی از خودم خجالت کشیدم از اینکه حسی درونم فوران میکنه و مثه زبانه های آتش به بیرون میریزه اما حسم به حس بقیه شعرا لطیف تره حسم به شعرهای اونا و تشبیه حس اونها یه چیزی مثه اشک چشم هست پاک و خالص و پر از حرف

sardari_sara
@mahnazmtt74 ایشششش 😒😒😒

n.a.h.i.d56
ممنون خانم یثربی عزیز... بی صبرانه منتظر دیدارتان هستم


najmeh__a.s.a
ممنونم از لطفتون...نسخه کامل رو از کانال خوندم👍🌺🌸🌺

darbar.parvane
احسنت

sardari_sara
@mahnazmtt74 تو کی با بانو رفتی جنگل دریا ناقلا که ما خبر نداریم 😒😒😉

t.s_mozaffarian
@fatemeh._.najafi دوست عزیز از نشر قطره میتونید برخی کتابای ایشونو اینترنتی سفارش بدید...توو گوگل نشر قطره رو سرچ کنید و نام خانم یثربیو اونجا جستجو کنید...نشر کوله پشتی هم هست البته

sardari_sara
سلام بانو، عصر جمعه شما بخیر و نیکی 💖 @yasrebi_chista

sardari_sara
@baran.1185 💖

sardari_sara
@naghmeh_vh منم احمد محمود دوس دارم... زمین سوخته 💖

fatemeh._.najafi
سلام خانم دكتر ممنون بابت داستانهاي قشنگتون من خيلي دوست دارم كتابهاي شما رو تهيه كنم ولي تهران نيستم ميخواستم بپرسم ميشه اينترنتي خريد كرد كتابهاتون رو؟

simin_sabrbakhsh
@yasrebi_chista چیستای عزیزم خدا قوت،با لحظه لحظه های قصه هات میشه زندگی کرد ،پاینده باشی عزیز دلم

homamazloomi
عزیزم داستان فوق‌العاده هست منم گاهی می نویسم زندگی عجیبی دارم میتونست یه جور بهتری باشه ولی ميترسم از خیلی چیزا از رفتن و گم شدن و شاید رها شدن ممکنه بتونيد با من حرف بزنيد


nafas.akbari
داره تموم میشه😢😢😢😢 وااای خانم دکتر خدا به قلمتوت قوت بده بزرگوار

monireabbassi
خسته نباشی بانوی روشنایی

tara13955836
من از نوجوانی داستان و کتاب و رمان زیاد خوندم. اما این داستان ها از پستچی که واقعا داستان زیبا و محسوسی بود تا او یک زن برام محبوب تر و محسوس تر و دلنشین تر بود . چون نویسنده داستان ها گام به گام به خواننده همراهی کرده و شبهه ها وسوال ها را پاسخ گفتن. دست مریزاد چیستا جان. خدا قوت. اجرکم عندالله

foruz_shirin
آدم وقتی سرگذشت دیگران رو می خونه اگه درس نگیره .ناچارا خودش میشه تجربه دیگران .برای همین باید کتاب های خوب از نویسنده های خوب خواند .دوستت داریم خانم دکتر یثربی 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

faridokht.foroughi
سلام و درودبرمهربانوی عزیزباقلم سحرآمیزنوشته های زیبایی مینویسدکه ازیک ذهن زیبابیرون میاید💜💜💜💜😍😍😍😍🌸🌼🌻🌺🌹

faezehghannadi
ممنونم بانوووو.موفق باشید

arezoo5008
درود ، هزاران درود بر چيستاى جان 🌹🌹🌹

zarin_koohestani
👍👌✌💕❤🌷🌼🌻🌺⚘

baran.1185
درود بر قلم شما بانوی تبار اندیشه و درد ... @yasrebi_chista❤❤❤✏✏✏✏

razieyh.vlg
سپاس بانوی بی نظیر بی صبرانه منتظر چاپ کتاب هستم


baran.1185
.. برای همه درد مندان دعا کنیم که آرامش مهمون قلبشون بشه .....

mani_nima7
با نوی جان برای قلم زیبایتان از شما سپاس گزارم . از خداوند منان برای شما شادی روز افزون خواستارم .خدا قوت ❤❤❤

be.banaei
ایا سرنوشت شخصیت ها هم متفاوت است

be.banaei
سلام خانم یثربی عزیز بی صبرانه منتظر چاپ کتاب هستم فرموده بودید کتاب کامل تر از نسخه مجازی است. اایا سرنو

atiyeh.tizghadam
شما که اینقدر خوبین...لذت میبرم از تک تک نوشته هاتون و البته افتخار<3

rahnamoon1
ممنون چیستای قصه گوی مهربون

zohre.rezayi601
عزیززززم خدا قوت ممنون ک نوشتید

pink7992
قلم زيبايی داريدبی جهت نيست به شماحسودی ميکننداين قسمت عالی بودخوشحال شدم نلی به واقعيت زندگيش رسيدپاينده باشيدوداستان های جديدبنويسيدچشم بدخواهانتان ازشمادورباد

farideh_mirdamadi
@yasrebi_chista ممنونم،عالی بود ❤️💕🌺

amenmah91
عالی مثل همیشه


negar.zarei
مرسی مهربون که توی کانال گذاشتین داستان قبلو😍😘😘😘😘❤❤❤❤❤

po_saba
مثل هميشه عالی

sanaznzm88
ممنون خانم دکتر عزیز،سپاس

nazanin9249
@yasrebi_chista بانوی عزیزم من در مورد دین بهایی هیچ نظری ندادم اشتباه تگ شدم من خودم دوست بهایی دارم که ازکشور اخراج شد

sara.marketing2016
سلام خانم دكتر عزيز ..واقعا داستان زيبايي،من در خارج از ايران زندگي ميكنم ، تنها با دخترم،تنها سرگرمي من خواندن داستانهاي زيبا شماست و اگر ايران برم حتما كتابهاي شما را خريداري خواهم كرد،داستانهاي شما مرهم تنهايي ماست،مرسي😘

hosseinisedigheh
با خوندن این قسمت آرامش گرفتم🙏

nedarajaee
خسته نباشید،واقعاعالی پیش میره

zahraaa__48
, سپاس سپاس سپاس 👏👏👏👏👏

nahid_azadi41
ممنون عالی بود

mnbu_kr
سپاس💙


narmin._kurd
ای خدا من جریاناتو قاطی کردم این قسمت پیچیدە بود

saharbgh
همیشه به نظرم صیغه یکی از ضد زن ترین قوانین بوده و هست برام جالبه که یک زن انقدر توی داستاناش از این قانون ضد زن استفاده می کنه

m.r338
ممنون بانو! منتظر چاپ کتابتونم

samin_1363
عااالی چیستای عزیز این قسمت فوق للعاده بود 👏👏👏❤❤❤❤❤😘😘😘😘

zaskari176
باید برگردم قصه های قبلی رو بخونم ... من نوید رو نمیشناسم :| مرسی خانم دکتر ♥

sima.cheraghi.26
بسیار زیبا . با تشکر از نوشته های زیباتون

3piiddd
یکم قاطی کردم داستان رو! ولی افرین ب فکر و نوشته زیبای شما

mahtab_nmkh
سپاس بيكران به خاطر داستان زيباتون كه فقط و فقط متعلق به خودتونه و بس 🙏🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️❤️❤️

yasrebi_chista
@chichak9461 @yasrebi_chista جانان دل

yasrebi_chista
@farzanekhakpour14 ارادت


farzanekhakpour14
تک ستاره ی آسمان ادبیات سپاس

chichak9461
عالی عالی عالیییییییی .

soodabeh.bathaei
چیستای نازنین ممنون که برای ما وقت میگذارید داستان هربار جذابتر میشود وهربار چهره دیگری از اشخاص نشان داده میشود .احسنت به ذهن خلاقتون .♡♡♡♡♡♡

bolorak2015
خسته نباشید بانو

afshar_farzaneh
واقعا عالیه ممنونم

yasrebi_chista
@_mar_sam_ و احتمالا اخراجم عزیز.از همه جا.....

akram5948khormaee
خانم دكتر ولي به نظر من داستانتون مشكل داره تمام د استان به عوض شدن والدين شخصيت ها مي گذره انقدر اين اتفاق افتاد كه ديگه سوپرايز نمي كنه خواننده رو تقريبا خط مشي مشخصي ندارد يا دقيقا حرف مشخصي نداره ببخشيد شخصيت داستانهاي داخل داستان سردرگم ورها هستن احتمالا ناراحت مي شيد ولي اي كاش اگر خواستيد داستان جديدي رو شروع كنيد سبك ديگري رو امتحان كنيد ببخشيد قصد ناراحت كردنتون ندارم

_mar_sam_
سلام صبح بخیر .ممنون خانم دکتر .من شرمنده ام که لذت ما از خوندن داستان با بی خوابی شما یکی شده .سلامت و پاینده باشید

mahin.saeedi45
ممنون مهربان♥♥♥♥

msh_melody
درودوسپاس بريانوي زيبافكروزيباقلم و زيباانديش . عزيزم يكدونه اي . هميشه سلامت و سرفرازباشي ،افتخارسرزمين ما. از الان هم تولدتون مباررررررك ❤️❤️❤️❤️💝💝💝💝🌺🌺🌺😘😘😘😘🎉🎉🎉🎊🎊🎊


many_dana
@yasrebi_chista نازنين چيستاي مهربان ممنون خدا قوت بانو جان💝💗💜💙💚💖🌸

zari.n
عالى بود، سپاس 🙏🏻🌹💜

tara13955836
سلام صبح بخیر مرسی بانو. عالی بود . متشکرم از لطفتون

zareian.e
عالی بود. ممنون خانم دکتر. واقعا روند داستان غیر قابل پیش بینی هست.

hamideh_khabbazpour
ممنون خیلی عالی بود 105و 106رو با هم خوندم و باز هم سپاس

s.javani1234
وتقعا زیباست. سپاس @yasrebi_chista

tat751
مثل همیشه عالی.خسته نباشید

parisaaa611
احسنت بر شما بانو،بسیار عالی بود

ginger.rady
💐🌸💐🌸💐🌸💐🌸

sayroo_artin
سپاس .چقدر لذت بخش است دستانت گوش به فرمان مغزی است که جادو میکند و قلم را طوری میچرخاند تا کلمات سحرگونه در کنار هم چیده شود.سپاس که زمان استراحت و وقت زندگیتان را وقف نوشتن میکنید.ممنون که لذت نوشته هایتان را با آشنا و غریب بی منت و بی دریغ تقسیم میکنید🌹🌹🌹


sanaz67_sepehri
چاکریم خانم یثربی❤❤❤❤❤

mabasir
وای خدا خداروشکر که تونستم این قسمتم بخونم بی صبرانه منتظر اخرشم

marjandavoo
هر کجا صحبت از زن مبارز میشه ناخودآگاه نام شما در ذهنم تداعی میشه ☺☺@yasrebi_chista

setareh88feyzi
@yasrebi_chista ممنون... منتظر ادیت نهایی تو کانال میمونیم 💜💜💜💜💜

maryammn294
صبحتون بخیربانوجانم دستتون دردنکنه وخسته نباشیدممنون بابت داستان@yasrebi_chista

elham.tar
عالی بود خانم دکتر . واقعا خسته نباشید😙😙😙😙😙😙😙😙😙🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

mojdemomeni
عالی بود چیستا جان😍😍😍😍😍

jalal.so
درود بر شما و ممنون که هستین در کنار ما

neda.azimi63
ممنون خانم یثربی❤️

homa.dehghan
عالی بود دست شما درد نکنه زبان قاصره هر چه تشکر کنم کمه آرزو دارم شما و دخترتون سلامت و پیروز باشید


nicki_jorj
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

soosan.owlad
بانوی عزیزم ما شمارو خیلی دوست داریم برای اینکه داستان خودتون رو در اختیار ما گذاشتین ولی دختر گل تون واجب تر من شخصا حاضرم صبر کنم اول دختر گل تون بعد طرف داراتون با سپاس فراوان از شما وعذر خواهی از دختر تون

nazinaeini
مررررسسسسسسسسي💕

glnz8284
❤❤❤❤❤❤

animarts123
واقعا هر قسمتش رو که می خونی نمتونی بعدش رو حدس بزنی.هر بار یه اتفاق جدید.ممنونم برای تمام زحمتاتون

saad.rb6468116
سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس سپاس .

mn_zohreh
@yasrebi_chista بانوی عزیز فکرمیکنید چرادرقلبها جای گرفته اید چون شما خودتون وقف مردم کرده اید . همه میدونند شما نمایش نمیدهید شما عمل می کنید چه کسی کتابش رو که هنوز منتشرنشده درفضای مجازی می گذارد به غیرازعاشق مردم . چرادراین مدت کوتاه هزاران نفرعاشق شما کارهای شما کتابهایتان شدن چون شما ازمردمید . البته شما باید بخودتان ونیایش گلمونم برسید وجودشما برای ما خیلی مهمه بایددرسلامت کامل باشید تاماهم بتونیم ازشما بیاموزیم .پس خواهشن بعدازفراقت ازداستان استراحت کنید همه ازشمااینومیخوان چون دوستتون دارن .❤❤❤❤❤

tina_shakibaei
@yasrebi_chista قسمتِ بعد= زاد روزِ بانويِ پائيزيِ سراسر رنگ و طراوتِ ماااا

bano_azar_17
@yasrebi_chista خانم دکتر چرا مادر خونده نلی با این همه نفرت تا حالا سکوت کرده کوچکترین اشاره هم نکرده ک

elnaz_afz
خسته نباشيد😍❣️❣️


sardari_sara
@yasrebi_chista سلام شب شما بخیر خسته نباشید واقعا... خجالت میکشم میخوابم شما بیدارید کاش انرژی شما رو داشتم 🙈🙈🙈 فکر کنم فقط سه یا چهار شب بتونم مثل شما بخوابم که زنده بمونم 😊💖🌹

shadisalmaa
چقدر خوشحال شدم که نلی زیر پر و بال پدر واقعیش بوده... حسش خیلی بهتر از وقتیه که فکر کنی پدر مادرت معتاد بودن و گذاشتنت سر راه...

mansoure.alipour
رمانها و شعرهاتون یک طرف.خودتون ''سراپا عشق'' هستید.در پناه حق💖💖💖💖💖

nadiya_anafcheh
خانم قلمتون عادى نيست. خودتون اينو احساس نميكنيد كه اين قلم شما رو به هر جا كه دوست داره ميبره!! پاينده باشيد. 😘😘😘😘

mohammadi.mohammad62
ممنون خانم یثربی عزیز خیلی جالب بود حس خوبی بهم دست داد

sisi.s.j
جونم

rezajoon1190
ممنون بانوی مهربان و بسیارعزیز.

parast9626
عالی بود مثلِ همیشه