امیر ژوله قرار شد ما بریم جبهه بجنگیم
شما هم بمونید بچه های مارو 
تربیت کنید 
حالا قضاوت کنید کی کم فروشی کرده... 🎬موج مرده class=
قرار شد ما بریم جبهه بجنگیم شما هم بمونید بچه های مارو تربیت کنید حالا قضاوت کنید کی کم فروشی کرده... 🎬موج مردهثبت دیدگاه شما