سوسن حسنی دخت :
چشمهايمان  را به روي عيوب ديگران ببنديم. سعي كنيم کسی رو قضاوت نکنیم ، فقط برای اینکه گناهانش با گناه های ما فرق دارد.
🌐 @soosanhosnidokht class=
: چشمهايمان را به روي عيوب ديگران ببنديم. سعي كنيم کسی رو قضاوت نکنیم ، فقط برای اینکه گناهانش با گناه های ما فرق دارد. 🌐 @soosanhosnidokhtثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران