نفیسه روشن 🌸🌸🌸🌸🌸🌸
یادت باشه
انسان هايي هستند
که ديوار بلندت را مي بينند
ولي به دنبال همان يک آجر لق ميان ديوارت هستند که ،
تو را فرو بريزند ...!
تا تو را انکار کنند ...!
تا از رويت رد شوند ...!
مراقب باش...
دست روزگار هلت ميدهد ؛
ولي قرار نيست تو بيفتي ،
اگر بي تاب نباشي و خودت را به آسمان گره زده باشي ،
اوج مي گيري ...
به همين سادگي ...
پس...
تو خوب باش ،
حتي اگر آدم هاي اطرافت خوب نيستند ،
تو خوب باش ،
حتي اگر همه از خوبي هايت سو استفاده کردند 
تو خوب باش ،
حتي اگر جواب خوبي هايت را با بدي دادند ،
تو خوب باش...
عزيزانم ايام بكام💞🌸💞 class=
🌸🌸🌸🌸🌸🌸 یادت باشه انسان هايي هستند که ديوار بلندت را مي بينند ولي به دنبال همان يک آجر لق ميان ديوارت هستند که ، تو را فرو بريزند ...! تا تو را انکار کنند ...! تا از رويت رد شوند ...! مراقب باش... دست روزگار هلت ميدهد ؛ ولي قرار نيست تو بيفتي ، اگر بي تاب نباشي و خودت را به آسمان گره زده باشي ، اوج مي گيري ... به همين سادگي ... پس... تو خوب باش ، حتي اگر آدم هاي اطرافت خوب نيستند ، تو خوب باش ، حتي اگر همه از خوبي هايت سو استفاده کردند تو خوب باش ، حتي اگر جواب خوبي هايت را با بدي دادند ، تو خوب باش... عزيزانم ايام بكام💞🌸💞ثبت دیدگاه شما