سوسن حسنی دخت :
🔴 فرماندار گلپایگان برکنار شد. هر چند اتفاق مباركي بوداما راهكار قابل اتكايي نيست براي حل مشكلي كه دهها سال است تيم هاي خبري با آن دست و پنجه نرم مي كنند .  گروهها و تيم هاي خبري در بسياري كشورها و شبكه هاي معتبرخبري در دنيا ، از جايگاه اجتماعي ارزشمندي برخوردارند. فرهنگ سازي در جامعه براي تبيين اين موضوع كه وظايف خبرنگاري ، اطلاع رساني بر اساس جستجو ،واكاوي ،  تحقيق و حتي افشاگري است شايد كار را سهل تر كند . البته همه اينها  در سايه وجود خبرنگاراني زبده ، باشهامت و دلسوز معنا مي يابد . كاش بتوانيم اين كار را با شهامت ، جسارت ،  جرات و البته حرفه اي و اصولي انجام دهيم  و در كنار آن ارائه كارت خبرنگاري ،  بسان مجوزي باشد براي موظف و مكلف بودن مسئولان و مديران به پاسخگويي. اين اتفاق فقط با مشاركت و همراهي وزارت ارشاد و مديران ارشد صدا و سيما و حمايتهاي مردمي محقق مي شود . class=
: 🔴 فرماندار گلپایگان برکنار شد. هر چند اتفاق مباركي بوداما راهكار قابل اتكايي نيست براي حل مشكلي كه دهها سال است تيم هاي خبري با آن دست و پنجه نرم مي كنند . گروهها و تيم هاي خبري در بسياري كشورها و شبكه هاي معتبرخبري در دنيا ، از جايگاه اجتماعي ارزشمندي برخوردارند. فرهنگ سازي در جامعه براي تبيين اين موضوع كه وظايف خبرنگاري ، اطلاع رساني بر اساس جستجو ،واكاوي ، تحقيق و حتي افشاگري است شايد كار را سهل تر كند . البته همه اينها در سايه وجود خبرنگاراني زبده ، باشهامت و دلسوز معنا مي يابد . كاش بتوانيم اين كار را با شهامت ، جسارت ، جرات و البته حرفه اي و اصولي انجام دهيم و در كنار آن ارائه كارت خبرنگاري ، بسان مجوزي باشد براي موظف و مكلف بودن مسئولان و مديران به پاسخگويي. اين اتفاق فقط با مشاركت و همراهي وزارت ارشاد و مديران ارشد صدا و سيما و حمايتهاي مردمي محقق مي شود .ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران