مجید اخشابی از او پرسیدند که بخشش و ایثار چیست؟
گفت بوی خوشی است که گلها بعد از پرپرشدن و  له شدن از خود متصاعد میکنند .  حتی در لحظاتی که با رفتار و گفتار انسانهای کم فهم دلگیر میشوی مثل گل عطر خود را در فضا منتشر کن...
درپناه حضرت دوست هفته ای آرام و زیبا برایتان آرزو میکنم.
عشق اکسیر و کیمیای آدمیست  جانهایتان مملو از عشق...
با احترام :مجید اخشابی95.6.6 class=
از او پرسیدند که بخشش و ایثار چیست؟ گفت بوی خوشی است که گلها بعد از پرپرشدن و له شدن از خود متصاعد میکنند . حتی در لحظاتی که با رفتار و گفتار انسانهای کم فهم دلگیر میشوی مثل گل عطر خود را در فضا منتشر کن... درپناه حضرت دوست هفته ای آرام و زیبا برایتان آرزو میکنم. عشق اکسیر و کیمیای آدمیست جانهایتان مملو از عشق... با احترام :مجید اخشابی95.6.6ثبت دیدگاه شما