علی زندوکیلی براى نخستين بار ١٦ شهريور در اراك
سالن ستارگان با شما مهربانان 
به همراه گروه زند شبى پُر شور را رقم خواهيم زد
فروشى اينترنتى بليت:www.iranconcert.com class=
براى نخستين بار ١٦ شهريور در اراك سالن ستارگان با شما مهربانان به همراه گروه زند شبى پُر شور را رقم خواهيم زد فروشى اينترنتى بليت:www.iranconcert.comثبت دیدگاه شما