شهرزاد کمال زاده اينم يك عكس سه تايى 😬آقاى قويدل و گودرزى سر قبر بازيگر بنده خدا 🙈👻و بنده داخل قبل منتظر اخذ پلان در بهشت فاطمه مراد آباد كه دست بر قضا همه جاى اين آرامگاه هم آنتن داشت و هم اينترنت 😂. سريال ديوار شيشه اى به كارگردانى آقاى راما قويدل  و عكس از دوست خوبم فوژان جان class=
اينم يك عكس سه تايى 😬آقاى قويدل و گودرزى سر قبر بازيگر بنده خدا 🙈👻و بنده داخل قبل منتظر اخذ پلان در بهشت فاطمه مراد آباد كه دست بر قضا همه جاى اين آرامگاه هم آنتن داشت و هم اينترنت 😂. سريال ديوار شيشه اى به كارگردانى آقاى راما قويدل و عكس از دوست خوبم فوژان جانثبت دیدگاه شما