علی زندوکیلی باز هم شبى پُر از شور و شوق در كنار 
شما اصفهانيهاى عزيز سپرى شد
سپاس از اين همه مهر و محبت شما عزيزان
كه قابل وصف نيست🙏❤️❤️❤️🙏 class=
باز هم شبى پُر از شور و شوق در كنار شما اصفهانيهاى عزيز سپرى شد سپاس از اين همه مهر و محبت شما عزيزان كه قابل وصف نيست🙏❤️❤️❤️🙏ثبت دیدگاه شما