تینا پاکروان اهواز آب ندارد
ميناب هوا ندارد 
بچه هاى ميناب در يك حركت نمايشى سرتاپا گلى با ليوانى خالى از آب به استقبال خانم ابتكار رفتند .
اهواز ،ميناب و شهرهاى ديگرى كه در مرز زير بارش ريزدانه ها هستند يا درگير فرو چاله ها و ... را دريابيم 💦

نكته :درصفحه خانم ابتكار آمده اين نمايشى بوده از بچه هاى ميناب كه درگير فرو چاله ها شدند . ما اما مى دانيم در بطن هر اثر هنرى و ادبى فريادى به اعتراض خفته كه هنرمند تلطيفش مى كند به ذات هنريش . class=
اهواز آب ندارد ميناب هوا ندارد بچه هاى ميناب در يك حركت نمايشى سرتاپا گلى با ليوانى خالى از آب به استقبال خانم ابتكار رفتند . اهواز ،ميناب و شهرهاى ديگرى كه در مرز زير بارش ريزدانه ها هستند يا درگير فرو چاله ها و ... را دريابيم 💦 نكته :درصفحه خانم ابتكار آمده اين نمايشى بوده از بچه هاى ميناب كه درگير فرو چاله ها شدند . ما اما مى دانيم در بطن هر اثر هنرى و ادبى فريادى به اعتراض خفته كه هنرمند تلطيفش مى كند به ذات هنريش .ثبت دیدگاه شما