لادن سلیمانی هرگزازتلاش براي بدست اوردن انچه درطلبش هستيد دست نكشيد
صبركردن سخت است اما حسرت،سخت تَر 
#kish#travel#island#summer#sunny#day#nice#hotel#daryoush#grand#hotel class=
هرگزازتلاش براي بدست اوردن انچه درطلبش هستيد دست نكشيد صبركردن سخت است اما حسرت،سخت تَر #kish#travel#island#summer#sunny#day#nice#hotel#daryoush#grand#hotelثبت دیدگاه شما