بهنام تشکر اين برف
 هديه خداوند
 كه دلهاى مارا ميشويد
كه زمين را آرام ميكند
كه همه مارا زيباميكند
زيبا باشيم class=
اين برف هديه خداوند كه دلهاى مارا ميشويد كه زمين را آرام ميكند كه همه مارا زيباميكند زيبا باشيمثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران