سحرولدبیگی غمها ارزش جنگيدن ندارند

رهايشان کنيد
غمها آنقدر خسته اند
که با کمترين بي توجهي از پا در مي آيند
براي شادی بغل  باز کنيد
و با اميد زندگی کنيد

به لبخندتان اجازه دهيد
تا دنيايتان را تغييـر دهد

خدا رو شکر دوستی دارم که کمکم میکنه همیشه لبخند زیبایی داشته باشم👩🏻‍⚕️ @dr.maryam.esmaeili class=
غمها ارزش جنگيدن ندارند رهايشان کنيد غمها آنقدر خسته اند که با کمترين بي توجهي از پا در مي آيند براي شادی بغل باز کنيد و با اميد زندگی کنيد به لبخندتان اجازه دهيد تا دنيايتان را تغييـر دهد خدا رو شکر دوستی دارم که کمکم میکنه همیشه لبخند زیبایی داشته باشم👩🏻‍⚕️ @dr.maryam.esmaeiliثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران