سحرولدبیگی شاهد آن كسانى باش كه در سر تو، به بازى مشغول هستند و در تلاش هستند كه تو خود را، خشم يا غم بدانى.

نگاهشان كن 
و 
لبخند بزن class=
شاهد آن كسانى باش كه در سر تو، به بازى مشغول هستند و در تلاش هستند كه تو خود را، خشم يا غم بدانى. نگاهشان كن و لبخند بزنثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران