علی کاظمی باسلام خدمت شما خوبان 
بادوستان سرخابی عزیز اقایان آرش برهانی ومهدی هاشمی نصب وخداداد عزیزی وعلی انصاریان درفیلم سینمایی (حس خوب زندگی ) به کارگردانی سرکار خانم فرناز امینی

الهی همیشه شاد باشید خاک پای تک تک شما خوبانم یا حق class=
باسلام خدمت شما خوبان بادوستان سرخابی عزیز اقایان آرش برهانی ومهدی هاشمی نصب وخداداد عزیزی وعلی انصاریان درفیلم سینمایی (حس خوب زندگی ) به کارگردانی سرکار خانم فرناز امینی الهی همیشه شاد باشید خاک پای تک تک شما خوبانم یا حقثبت دیدگاه شما