بهنام تشکر باآقاى درويش عزيز
مهمان لوكيشن فيلم پوريا آذربايجانى
درهتل زيباى پارسيان ازادى 
كه پرسنل هتل پذيرايى خوبى از ما داشتن class=
باآقاى درويش عزيز مهمان لوكيشن فيلم پوريا آذربايجانى درهتل زيباى پارسيان ازادى كه پرسنل هتل پذيرايى خوبى از ما داشتنثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران