بهنام تشکر اين واقعيت كه هيچ چيز تغيير نميكند
خود،همان فاجعه است
از كتاب خيابان يك طرفه
اثر والتر بنيامين
Photo by: @alighasemi62
پ ن:سر صحنه سريال رنج پنهان class=
اين واقعيت كه هيچ چيز تغيير نميكند خود،همان فاجعه است از كتاب خيابان يك طرفه اثر والتر بنيامين Photo by: @alighasemi62 پ ن:سر صحنه سريال رنج پنهانثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران