بهنام تشکر بله،رفع توقيف شد
ماسعى كرديم آرامشمونوحفظ كنيم.
داد و بيدادهم نكرديم.
تلاش كرديم بى سروصدا.
گفتگو كرديم محترمانه.
روشن شدن چراغهاى تماشاخانه براى اجراى مجدد اين تئاتروحضور شمابراى ديدن اين نمايش مهمترين مسئله مابود.
مهمترازخيلى حرفها وخبرها و ادعاهاو...(بِمانَد)
ازهمراهى همه دوستان متشكريم.
منتظر ديدارتون هستيم.
زودتر تشريف بيارين.🙏 class=
بله،رفع توقيف شد ماسعى كرديم آرامشمونوحفظ كنيم. داد و بيدادهم نكرديم. تلاش كرديم بى سروصدا. گفتگو كرديم محترمانه. روشن شدن چراغهاى تماشاخانه براى اجراى مجدد اين تئاتروحضور شمابراى ديدن اين نمايش مهمترين مسئله مابود. مهمترازخيلى حرفها وخبرها و ادعاهاو...(بِمانَد) ازهمراهى همه دوستان متشكريم. منتظر ديدارتون هستيم. زودتر تشريف بيارين.🙏ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران