علی زندوکیلی ســَرم گـــرم نـوازشــهاى اون بود
كــه خــوابم بـُــرد و كــوچِـش رو نديـدم
فردا شب هم صدا با هم class=
ســَرم گـــرم نـوازشــهاى اون بود كــه خــوابم بـُــرد و كــوچِـش رو نديـدم فردا شب هم صدا با همثبت دیدگاه شما