شراره رخام يك شب عالي در رستوران مشير در كنار همكاران عزيزم و لازم ميدونم تشكر كنم از محيط بسيار خوب و پذيرايي عالي و مديريت محترم رستوران مشير ، @moshirrestaurants class=
يك شب عالي در رستوران مشير در كنار همكاران عزيزم و لازم ميدونم تشكر كنم از محيط بسيار خوب و پذيرايي عالي و مديريت محترم رستوران مشير ، @moshirrestaurantsثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران