بهنام تشکر همين سرِ شبىِ شب يلدا
قبل از اجراى عاقبت عشاق سينه چاك
با دلِ پاكِ حسين پاكدل عزيز كه كلى بهم انرژى داد
گفتيم وگفتيم و خنديدم و....يلداتون مبارك class=
همين سرِ شبىِ شب يلدا قبل از اجراى عاقبت عشاق سينه چاك با دلِ پاكِ حسين پاكدل عزيز كه كلى بهم انرژى داد گفتيم وگفتيم و خنديدم و....يلداتون مباركثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران