سجاد افشاریان با آقا ابطحى كه عزيز جان وُ دل است بعد از نمايش كوچه برلن ؛ همين روزهاست كه يه متن بنويس ام آقا ابطحى كارگردانى كنه انقدر كه حواسش به تمامى مختصات يك اجرا هست و نگاه جامعه شناختى دقيقى دارن 😉 بليت كوچه برلن رو تا چهارشنبه هفته پيش رو با تخفيف ويژه مى تونيد از سايت تيوال تهيه كنيد دوستان ؛ هر روز به جز شنبه ها ساعت ١٨ تئاتر ارغنون class=
با آقا ابطحى كه عزيز جان وُ دل است بعد از نمايش كوچه برلن ؛ همين روزهاست كه يه متن بنويس ام آقا ابطحى كارگردانى كنه انقدر كه حواسش به تمامى مختصات يك اجرا هست و نگاه جامعه شناختى دقيقى دارن 😉 بليت كوچه برلن رو تا چهارشنبه هفته پيش رو با تخفيف ويژه مى تونيد از سايت تيوال تهيه كنيد دوستان ؛ هر روز به جز شنبه ها ساعت ١٨ تئاتر ارغنونثبت دیدگاه شما