شهرزاد کمال زاده همراه مجيد واشقانى در فيلم سينمايى شيشه هاى مات  به اميد خدا امشب كار من تموم مى شه و بر مى گردم تهران كه از فردا به گروه خوب و دوست داشتنى فيلم سينمايى المپيك بپيوندم  ممنونم از مردم خوب و با معرفت مشهد كه منو تو اين مدت تنها نگذاشتن و با محبت خودشون منو شرمنده كردند 🙏❤️✈️☺️🙋 class=
همراه مجيد واشقانى در فيلم سينمايى شيشه هاى مات به اميد خدا امشب كار من تموم مى شه و بر مى گردم تهران كه از فردا به گروه خوب و دوست داشتنى فيلم سينمايى المپيك بپيوندم ممنونم از مردم خوب و با معرفت مشهد كه منو تو اين مدت تنها نگذاشتن و با محبت خودشون منو شرمنده كردند 🙏❤️✈️☺️🙋ثبت دیدگاه شما