حمیدرضا آذرنگ .
هنوز تبِ زمين لرزه آرام نگرفته و چشم و دلمان كبود از حادثه بود كه در خبرهاىِ وطنى شنيدم وبه چشم ديدم كه قولِ همه جانبه به آن سوىِ مرزها ىِ اين سرزمينِ هماره زخم داده ايد كه دردهاشان را مُسَكِّن خواهيد شد و ويرانه هاىِ خود مُسَبِبِشان را با تمامِ توان آباد خواهيد كرد

آقاىِ رييس جمهور 
براىِ هر كجاىِ بى درد و دردمندِ دنيا كه خواستيد دست در جيب كنيد و هزينه كنيد ، اما لطفا در ميانِ اسكناس هاىِ اهدايىِ تان قدرى جستجو كنيد شايد رأىِ اعتمادِ من به خودتان هم در آن ميان گُم باشد
لطف كنيد و بر گردانيدش كه من از اعتمادِ خود هم شرمنده ام
همين
#درد#زخم#زلزله#سيل#جنگ#تحريم#مرگ#ويرانى#اعتماد#انتظار#اشتباه#سكوت#حسن_روحانى#فراموشى class=
. هنوز تبِ زمين لرزه آرام نگرفته و چشم و دلمان كبود از حادثه بود كه در خبرهاىِ وطنى شنيدم وبه چشم ديدم كه قولِ همه جانبه به آن سوىِ مرزها ىِ اين سرزمينِ هماره زخم داده ايد كه دردهاشان را مُسَكِّن خواهيد شد و ويرانه هاىِ خود مُسَبِبِشان را با تمامِ توان آباد خواهيد كرد آقاىِ رييس جمهور براىِ هر كجاىِ بى درد و دردمندِ دنيا كه خواستيد دست در جيب كنيد و هزينه كنيد ، اما لطفا در ميانِ اسكناس هاىِ اهدايىِ تان قدرى جستجو كنيد شايد رأىِ اعتمادِ من به خودتان هم در آن ميان گُم باشد لطف كنيد و بر گردانيدش كه من از اعتمادِ خود هم شرمنده ام همين #درد#زخم#زلزله#سيل#جنگ#تحريم#مرگ#ويرانى#اعتماد#انتظار#اشتباه#سكوت#حسن_روحانى#فراموشىثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران