حمیدرضا آذرنگ پس از سال ها
ديدارِ دوباره با آسمانى كه درياست
شهرى كه تمامِ كودكى و نوجوانى ام را نوشيده و حالا از بند بندِ در و ديوارش خاطره مى بارد
#انديمشك#خيال انگيز#و#خاطره بار class=
پس از سال ها ديدارِ دوباره با آسمانى كه درياست شهرى كه تمامِ كودكى و نوجوانى ام را نوشيده و حالا از بند بندِ در و ديوارش خاطره مى بارد #انديمشك#خيال انگيز#و#خاطره بارثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران