حمیدرضا آذرنگ .
گشايشِ صفحه ى مجاز ىِ  ماهنامه ىِ معتبر و وزينِ فيلم در اينستاگرام خجسته اتفاقى است كه به يقين اوقاتِ خواص و عوامِ علاقمند به سينما را سرشار خواهد كرد از اطلاعاتِ به روز ِ و صد البته فهمِ هر چه عميق ترِ اين عرصه.
تبريك و دست مريزاد به تمامىِ دست اندركارانِ خلقِ اين ماهنامه 
سپاس بابتِ بودنِ تان

سينما#هنر#فيلم#هنرپيشه#فرهنگ# class=
. گشايشِ صفحه ى مجاز ىِ ماهنامه ىِ معتبر و وزينِ فيلم در اينستاگرام خجسته اتفاقى است كه به يقين اوقاتِ خواص و عوامِ علاقمند به سينما را سرشار خواهد كرد از اطلاعاتِ به روز ِ و صد البته فهمِ هر چه عميق ترِ اين عرصه. تبريك و دست مريزاد به تمامىِ دست اندركارانِ خلقِ اين ماهنامه سپاس بابتِ بودنِ تان سينما#هنر#فيلم#هنرپيشه#فرهنگ#ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران