احسان کرمی چه خوش است راز گفتن به حريف نكته سنجى
كه سخن نگفته باشى به سخن رسيده باشد
#بيدل_دهلوى class=
چه خوش است راز گفتن به حريف نكته سنجى كه سخن نگفته باشى به سخن رسيده باشد #بيدل_دهلوىثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران