حسین سلیمانی . ﻓﺮﻭﻍ ﻓﺮﺧﺰﺍﺩ  ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺩﻭﺩﺳﺘﻪ ﺍﻧﺪ :
ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭﺗﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﻣﺎﻝ
ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺭ .... ﯾﺎ ﺑﯽ ﭘﻮﻝ ﺗﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ
ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﮔﺪﺍﮔﺸﻨﻪ
ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ :
ﺧﺮﺣﻤﺎﻝ .... ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ
ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﺗﻨﺒﻞ .
ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺗﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ :
ﮐﻠﻪ ﺧﺮ .... ﯾﺎ ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﺗﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ
ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﻣﺸﻨﮓ .
ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎﺭﺗﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ :
ﭘﺮﺍﻓﺎﺩﻩ ..... ﯾﺎ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺮﻥ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ
ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﻫﺎﻟﻮ .
ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ
ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﻭﻟﺨﺮﺝ .... ﯾﺎﺍﻫﻞ ﺣﺴﺎﺏ ﻭ ﮐﺘﺎﺑﻦ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﺧﺴﯿﺲ .
ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻥ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﮔﻨﺪﻩ
ﺑﮏ ..... ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻥ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ :ﻓﺴﻘﻠﯽ .
ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻣﺮﺩﻡﺩﺍﺭﺗﺮﻥ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ :
ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻥ ﺻﻔﺖ ...... ﯾﺎ ﺭﻭﺭﺍﺳﺖ ﺗﺮﻥ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﺍﺣﻤﻖ !!!
ﮐﻼ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ ؛ ﻧﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ!!!
وای بر ما و این خودخواهی و قضاوت...!! class=
. ﻓﺮﻭﻍ ﻓﺮﺧﺰﺍﺩ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺩﻭﺩﺳﺘﻪ ﺍﻧﺪ : ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭﺗﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﻣﺎﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺭ .... ﯾﺎ ﺑﯽ ﭘﻮﻝ ﺗﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﮔﺪﺍﮔﺸﻨﻪ ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﺧﺮﺣﻤﺎﻝ .... ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﺗﻨﺒﻞ . ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺗﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﮐﻠﻪ ﺧﺮ .... ﯾﺎ ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﺗﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﻣﺸﻨﮓ . ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎﺭﺗﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﭘﺮﺍﻓﺎﺩﻩ ..... ﯾﺎ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺮﻥ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﻫﺎﻟﻮ . ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﻭﻟﺨﺮﺝ .... ﯾﺎﺍﻫﻞ ﺣﺴﺎﺏ ﻭ ﮐﺘﺎﺑﻦ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﺧﺴﯿﺲ . ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻥ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﮔﻨﺪﻩ ﺑﮏ ..... ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻥ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ :ﻓﺴﻘﻠﯽ . ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻣﺮﺩﻡﺩﺍﺭﺗﺮﻥ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻥ ﺻﻔﺖ ...... ﯾﺎ ﺭﻭﺭﺍﺳﺖ ﺗﺮﻥ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ : ﺍﺣﻤﻖ !!! ﮐﻼ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ ؛ ﻧﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ!!! وای بر ما و این خودخواهی و قضاوت...!!ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران


بازیتون عالیه اقای سلیمانی


active pag
تکبی من کجایی

active pag
توبی من کجایی

active pag
عزیزم کجایی

active pag
عزیزم کجایی

Somayeh Radfar
عزیزم❤

M Reza Ashrafi
کس ننت خوارکسته

فالو شدی بک بده
♥♥♡♡

واقعا

£lịķą 👸 💄 💋 👑 💎
حسین جان قربون محبتت.....ممنون از لایکت...

£lịķą 👸 💄 💋 👑 💎
حسین جان،،، جمعه میای با سیاوش کنجد ببینمتون....خیلی خوشحال میشم اگه بیاین


Hengameh Ghaziani
مهربانترين 🌟

ترانه سرا Lyricist_guitarist
@hosseinsoleimani :-) یا از ما بی احساسات ترند که بهشون میگیم : سنگ دل و قسی القلب , یا ازما احساساتی ترند که بهشون میگیم : کمبوده محبت دار ... /////////////// اما من به شما میگم : عشق بر شماباد که شایسته ی مهر هستی و مهربان ./ت

hossein soleimani
Love

hossein soleimani
I

sepideh
هم اسم عموی من هستین 😁😁

فالو شدی بک بده
مگه میشه ..مگه داریم

فالو شدی بک بده
مگه میشه کسی ازدست شما ناراحت بشه

فالو شدی بک بده
خوب اصلن نباید هم باشم

فالو شدی بک بده
نیستم

فالو شدی بک بده
به هر حال اصلا از شما ناراحت میستم


فالو شدی بک بده
♥♥♥♥♥♡♡♡♡

فالو شدی بک بده
فکر میکنم با من قهرین که اصلا پیجم نمیاین

فالو شدی بک بده
@batool.joon پس بالاخره پیداش کردی...

فالو شدی بک بده
@baaahaaaari ممنون از شما

فالو شدی بک بده
همیشه بهترین بودید

فالو شدی بک بده
بهترینید

فالو شدی بک بده
داداش شما حرف ندارین

@sa.baaa @laaadaan

hossein soleimani
Vaaaaay mrrccc 😱😍💖💖

mina
چقد خوب بود این متن👌


mr milad
واقعا زیبا بود

hossein soleimani
Mr Jan bikar budi ye sari bezan ❤❤❤ delam vase likat . 👈enqad shode 😰😥

hangover
حاج اقا من ریشامم با تیغ میزنم،مگه طلبه هم ریشاشو باتیغ میزنه....،،یادش بخیر

BaharAj
Kheli mahbobi azizam😍

BaharAj
To

batool _and_ hossein
فوق العاده اس عزیز

batool _and_ hossein
عشقمی

batool _and_ hossein
عزیرمی

حرف ندارین .شما

عالللییه


فالو شدی بک بده
خیلی

فالو شدی بک بده
براتون

فالو شدی بک بده
دلم

فالو شدی بک بده
یهویی

فالو شدی بک بده
الان

فالو شدی بک بده
کاش من تنها نبودم توهم بودی...

فالو شدی بک بده
i miss you be khoda

batool _and_ hossein
فدات شم الهی

batool _and_ hossein
همبشه یدونه ای عزیزم ...اصلا ما شهریوریا تکیم

batool _and_ hossein
همبشه یدونه ای عزیزم ...اصلا ما شهریوریا تکیم


👑گرافیکی خاص✏✒🎨📋📏‌‌ ‌
عااااالی بود

alireza
@hosseinsoleimani حسین جان ،انگارخیلی وقته دنبال همچین جملاتی میگشتم ،اخه چرا ما اینجوریییم ،

واقعا عالی گفته هرکسی که گفته شما یا دیگری

Akhey😍gigilie mn☺

ℳαsøмεн
واقعا گل گفتی داداش حسین🌹🌸🌷💐🌼🌺

🌹Anahita | آناهیتا🌹
مثل همیشه عالی بود👏

F&Z Kolahi
عاااااااااااالییییییییی بوووود

raya
👏👏👏👌عالی بود

alimalmir
@mostafa_janpour .eyval

Behr⚽️⚽️Z
عالی


Mostafa Jn
@ali_malmir

الهام
عالی بودا، درجه یک، عین واقعیت بود، خوشم اومد

طنین صفا
بسیار زیبا بود👏👏👏👏به امید فهم بهتر وفرهنگ بیشتر مردم

mannan_ghorbani
وای ک چقد راحته این چیزارو گفتن فقط واسه لایک گرفتن

mandana
دقیقا...

💕 مادوتا💕
@khanoome._.s متن ..لایک

miss. h
بسیار زیبا... کاش من ها بشه نیم من

elahe20
عااالی

Saman Farzaneh 🎬
😘

سارا خوييني ها
آفرين 👌👌👌👌


soniya
خخخخخخخ

asma
متنتون عالی بود

ماشالا چَندی مو داره

👑ДЯ£ZöÖöÖö👑
Asheghetam ke..... Dg likam nemikonid 😢

‌‌‌‌
ببخشید کامبیز دیرباز😂😂😂😂

‌‌‌‌
تو سریال اقا و خانوم سنگی با میکائیل عالی بازی کردین.من شما رو از اونجا شناختم

زهــــــــــ💕ــــــــــرا
👍

saeid
ببخشید ولی یهو یاد ری زی گولو افتادم

s
اره اشتباه شد 😀

‌‌‌‌
@mohsen.hanifepour فقط دوتائه هااااا


😨رَوانــ شِـنـاسـ آیَـنـده😨
@_ferferoo_ ya tasbihe mn dasteshe ya male to😂😂😂😂😂

👍👍👍👍

seyed javad mosavi
هر وقت میبینمتون یاد اون دیالوگ تو فیلم مارمولک میفتم که میگین نماز صبح دو رکعت ،مغرب چهار رکعت،اشاء چهار رکعت،مغرب چهار رکعت،اشاء سه رکعت،عاشقتم♥

s
چندتا تسبیح ....

hossein soleimani
Awliiii boooood

Aaalie caption 👌🏾

M€HRN❤❤$H
احسنتتتتت

سلام داداش نيمار خيلى شبيه نيمار هستى داداشى مواظب خودت باش

rezvaneh pourhabib
@leila_l1984

Aliii 👌👍


واقعا لایک داشت 👌

Haniye Mazarei
👌👌👌👌👏👏👏👏

زيبا بود 👌

فالو شدی بک بده
به نظر من شما تکرارنشدنی هستین

فالو شدی بک بده
همیشه یه دونه باشی

فالو شدی بک بده
همین درسته

فالو شدی بک بده
افرین داداش گلم

حامد خدرایی
موفق باشی همکار هنرمند

awa
عالی بود

Mahsa nou
@soheila.b72


matina
جالبه

fatima_farahani
👌

azar
👍👌🌹🌹🌹🌷🌷

ELY o_O
قشنگ بودش

F@h¡m£h
👍👍👍👌👌👌

حسین چرا کجل کردی دادا

امتحانام شروع شد👈👉
Azzam 👏

محمدحسین
🙋🙋🙋🙋🙋

marieh😘asal-alishadman
👉💟👈👍👍👍👍👍

yalda
عالی


حصین توحیدلو 09365246552
😘😘

🎬jamalkazemi🎥
عالی😍😍😍😍😍

🍁مُــحَدِثــــه بُـــرهانـــی☔
👌✌👌

ehsan_mehdi
عالی بودواقعا

Siavash Kheirabi 🎬
Aliiiiiiiii bud ♥

m@hshid
👍👍👍👌

ok
عالی بود واقعا

ghazaaleh_karimi
🙏🌹

sara
👌👌👌👏👏

Nima Shahrokh Shahi 🎬
👍🏾👍🏾


plz flw back
Likeeee

♥☆..Kimia..☆♥
عالی.👏👏👏

❤🙏فالو شده توسط الناز جان🙏❤
ایول داری👍👍👍👏👏👏👌👌👌


احسنت

🌻
Like

تهيه كننده•شهیرشهر
وای چه خوب بود

arsia
خيلی خوب گفته...روحش شاد

خودماحقیقت هستیم

saba
وای چه باحال این عکس


alireza eftekhari
Ye daste ham perspolisa ke gole srn

👌🌹

FARZADALIKHANI
عالی بود !کپی میکنم اقاحسین

setare
💕💕

طرفداران النازحبیبی
❤❤❤❤❤

لایک اول

طرفداران النازحبیبی
عشقی @hosseinsoleimani