شراره رخام خدايا ، به مردم ايران رحمت و بخشايش بفرست و تمام گناهان ما را كه مستوجب هر آنچه غير از عشق و آرامش و خوشبختي است ، بر ما ببخش . خدايا عشق و رحمت بيكرانت را شامل ايرانمان بگردان . خدايا ما را قرين رحمت و بخشايش خودت بگردان . آمين ، بياييد همه با هم از زمين طلب بخشش كنيم ، بياييد همه با هم عشق را جايگزين تمام احساسات بدون عشق اينروزها كنيم .🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏#دعا#عشق#بخشايش #آرامش class=
خدايا ، به مردم ايران رحمت و بخشايش بفرست و تمام گناهان ما را كه مستوجب هر آنچه غير از عشق و آرامش و خوشبختي است ، بر ما ببخش . خدايا عشق و رحمت بيكرانت را شامل ايرانمان بگردان . خدايا ما را قرين رحمت و بخشايش خودت بگردان . آمين ، بياييد همه با هم از زمين طلب بخشش كنيم ، بياييد همه با هم عشق را جايگزين تمام احساسات بدون عشق اينروزها كنيم .🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏#دعا#عشق#بخشايش #آرامشثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران