پرستو گلستانی باید که راهی شد در دشت پر تردید 
آن سوی هر باران ، رنگین کمان را دید 
باید که آتش زد هر ترس در آغاز 
بشکن حصارت را ،پرواز کن پرواز (پ.گ) 
پ.ن :دوستان گل این پسر کوچولوی خردادي پسر من نیست لطفا کنجکاو نشوید ...ما با هم چند ساعت بعد تولدش به شکل کاملا اتفاقی در بیمارستان آشنا شدیم و با هم عکس گرفتيم ....قدمش مبارک و فرخنده برای خانواده عزیزش class=
باید که راهی شد در دشت پر تردید آن سوی هر باران ، رنگین کمان را دید باید که آتش زد هر ترس در آغاز بشکن حصارت را ،پرواز کن پرواز (پ.گ) پ.ن :دوستان گل این پسر کوچولوی خردادي پسر من نیست لطفا کنجکاو نشوید ...ما با هم چند ساعت بعد تولدش به شکل کاملا اتفاقی در بیمارستان آشنا شدیم و با هم عکس گرفتيم ....قدمش مبارک و فرخنده برای خانواده عزیزشثبت دیدگاه شما