سحرولدبیگی مکث را تمرین کن

وقتی شک داری
وقتی عصبانی هستی
وقتی خسته ای
و وقتی نگرانی
مکث کن

و وقتی مکث کردی 
نفس عمیق بکش class=
مکث را تمرین کن وقتی شک داری وقتی عصبانی هستی وقتی خسته ای و وقتی نگرانی مکث کن و وقتی مکث کردی نفس عمیق بکشثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران