مهرناز افلاکیان •
اگر از چیزهایی که در زندگی اهمیت دارند نگه داری کنیم.
اگر با کسانی که دوستشان داریم درست و مطابق با ایمانمان رفتار کنیم،
زندگی مان از لرزش دردناک کارهای نا تمام،مصیبت نمی بیند...
🤩🇮🇷❤️ class=
• اگر از چیزهایی که در زندگی اهمیت دارند نگه داری کنیم. اگر با کسانی که دوستشان داریم درست و مطابق با ایمانمان رفتار کنیم، زندگی مان از لرزش دردناک کارهای نا تمام،مصیبت نمی بیند... 🤩🇮🇷❤️ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران