شراره رخام طفلی به نام شادی، دیری‌ست گم شده‌‌ست
با چشم‌های روشن براق
با گیسویی بلند، به بالای آرزو.
هر کس ازو نشانی دارد،
ما را کند خبر
این هم نشان ما:
یک سو خلیج فارس
سوی دگر، خزر.
🎗محمدرضا شفیعی کدکنی🎗 class=
طفلی به نام شادی، دیری‌ست گم شده‌‌ست با چشم‌های روشن براق با گیسویی بلند، به بالای آرزو. هر کس ازو نشانی دارد، ما را کند خبر این هم نشان ما: یک سو خلیج فارس سوی دگر، خزر. 🎗محمدرضا شفیعی کدکنی🎗ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران