کورش سلیمانی 🌿
كدام يكى ست؟ نمى دانم، اما معمولا بادامِ تلخى هم اين وسط سروكله اش بايد پيدا شود تا شيرينى باقى بادام ها را ضايع كند ... رسم قديمى ست اين ... class=
🌿 كدام يكى ست؟ نمى دانم، اما معمولا بادامِ تلخى هم اين وسط سروكله اش بايد پيدا شود تا شيرينى باقى بادام ها را ضايع كند ... رسم قديمى ست اين ...ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران