هستی مهدوی ميگفتن نصفِ بيشترشون يا طلاق گرفتن يا بهم زدن.
📸by me 
#تعهد class=
ميگفتن نصفِ بيشترشون يا طلاق گرفتن يا بهم زدن. 📸by me #تعهدثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران