بهنوش طباطبایی بر فراز ابرهاي پنبه اي 
خاطراتم را مرور ميكنم
☁️☁️☁️
خاطراتم هم پنبه ي شدن
سفيد و سبك و نرم class=
بر فراز ابرهاي پنبه اي خاطراتم را مرور ميكنم ☁️☁️☁️ خاطراتم هم پنبه ي شدن سفيد و سبك و نرمثبت دیدگاه شما