مهراب قاسم خانی وقتى ميبينيد مردم در ابعاد وسيع دست به قانون شكنى ميزنن، براى پيدا كردن دليلش جاهاى دور رو نگرديد. شما هستيد كه با وضع قوانينى كه از عدم آگاهى و ترس و بى تدبيرى ميان، مردم رو تبديل به قانون شكن ميكنيد.
وقتى استفاده از ماهواره رو ممنوع ميكنيد و (طبق آمار غير رسمى) حدود هشتاد درصد از مردم از ماهواره استفاده ميكنن، اين شما بوديد كه چنين درصد وحشتناكى از مردم رو وادار به قانون شكنى كرديد...
وقتى سايت ها و شبكه هاى مجازى رو فيلتر ميكنيد و اين ميزان از مردم رو وادار به استفاده از فيلترشكن ميكنيد، اين تصميم غلط شما بوده كه مردم رو به سمت قانون شكنى سوق داده...
وقتى به هر اعتراض آرومى برچسب اقدام عليه امنيت ملى و توهين به مقدسات ميزنيد و روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان رو بازداشت ميكنيد، باز هم شما بوديد كه با نشنيدن صداى مردم باعث شديد فرياد بزنن...
در نهايت شما هستيد كه داريد به دست خودتون حرمت قوانين خودتون رو ميشكنيد و قبح قانون شكنى رو از بين ميبريد و به شكل عجيبى باز هم روى بى حرمت كردن خودتون اصرار ميكنيد...
پ.ن اول: چه حس توهين آميزيه كه براى استفاده از يه حق ساده، افتادم به يه همچين كارايى
پ.ن دوم: اى دلواپسى كه هنوزم با اين وضع مياى اينجا فحش ميدى، شيطون تو هم بله؟ 😜😂 class=
وقتى ميبينيد مردم در ابعاد وسيع دست به قانون شكنى ميزنن، براى پيدا كردن دليلش جاهاى دور رو نگرديد. شما هستيد كه با وضع قوانينى كه از عدم آگاهى و ترس و بى تدبيرى ميان، مردم رو تبديل به قانون شكن ميكنيد. وقتى استفاده از ماهواره رو ممنوع ميكنيد و (طبق آمار غير رسمى) حدود هشتاد درصد از مردم از ماهواره استفاده ميكنن، اين شما بوديد كه چنين درصد وحشتناكى از مردم رو وادار به قانون شكنى كرديد... وقتى سايت ها و شبكه هاى مجازى رو فيلتر ميكنيد و اين ميزان از مردم رو وادار به استفاده از فيلترشكن ميكنيد، اين تصميم غلط شما بوده كه مردم رو به سمت قانون شكنى سوق داده... وقتى به هر اعتراض آرومى برچسب اقدام عليه امنيت ملى و توهين به مقدسات ميزنيد و روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان رو بازداشت ميكنيد، باز هم شما بوديد كه با نشنيدن صداى مردم باعث شديد فرياد بزنن... در نهايت شما هستيد كه داريد به دست خودتون حرمت قوانين خودتون رو ميشكنيد و قبح قانون شكنى رو از بين ميبريد و به شكل عجيبى باز هم روى بى حرمت كردن خودتون اصرار ميكنيد... پ.ن اول: چه حس توهين آميزيه كه براى استفاده از يه حق ساده، افتادم به يه همچين كارايى پ.ن دوم: اى دلواپسى كه هنوزم با اين وضع مياى اينجا فحش ميدى، شيطون تو هم بله؟ 😜😂ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران