شهرزاد عبدالمجید آنچه می خواهیم نیستیم و آنچه هستیم نمی خواهیم

آنچه دوست داریم نداریم و آنچه داریم دوست نداریم

و عجیب است هنوز امیدوار به فردائی روشن هستیم

با حمايت از هموطنان و دوستان بيمار كه انشالله خدا شفاى عاجل در اين روزها نسيبشون كنه تنهاشون نگذاريم با آرزوى شفا براى همه بيماران 🙏🙏🙏🙏🙏 آمين class=
آنچه می خواهیم نیستیم و آنچه هستیم نمی خواهیم آنچه دوست داریم نداریم و آنچه داریم دوست نداریم و عجیب است هنوز امیدوار به فردائی روشن هستیم با حمايت از هموطنان و دوستان بيمار كه انشالله خدا شفاى عاجل در اين روزها نسيبشون كنه تنهاشون نگذاريم با آرزوى شفا براى همه بيماران 🙏🙏🙏🙏🙏 آمينثبت دیدگاه شما