شهرزاد عبدالمجید حرمتها که شکسته شد 
مسیح هم که باشی نمیتوانی دل شکسته را احیا کنی 
آنچه در دستت امانتی پنهان بود حراج شد 
آنچه نباید بگویی گفته شد
فاجعه را یک عذر خواهی درست نمیکند
حرف حرف ویران کردن دل است نه دیواری که خراب کنی و از نو بسازی 
دلی که ویران کردی قصری بود که خودت ساکن آن بودی راستی حالا که خودت را بی خانه کردی با آوارگیت چه میکنی؟
شاید به خرابه های جا مانده از دیگران پناه میبری.....😔😔😔😔 عكسي پر از خاطره هاى خوب😊😊😊😊😊😊#عبدالمجيد #هنر #سينما #شهرزاد #خدا #خاطره class=
حرمتها که شکسته شد  مسیح هم که باشی نمیتوانی دل شکسته را احیا کنی  آنچه در دستت امانتی پنهان بود حراج شد  آنچه نباید بگویی گفته شد فاجعه را یک عذر خواهی درست نمیکند حرف حرف ویران کردن دل است نه دیواری که خراب کنی و از نو بسازی  دلی که ویران کردی قصری بود که خودت ساکن آن بودی راستی حالا که خودت را بی خانه کردی با آوارگیت چه میکنی؟ شاید به خرابه های جا مانده از دیگران پناه میبری.....😔😔😔😔 عكسي پر از خاطره هاى خوب😊😊😊😊😊😊#عبدالمجيد #هنر #سينما #شهرزاد #خدا #خاطرهثبت دیدگاه شما